شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره ما

تاریخچه ما

شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1381 آغاز به کار نمود و فعالیت خود را در زمینه های خدماتی، تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی و رفاهی گسترش داد. این مجموعه از سال ۱۳۸۵ رویکرد آموزشی خود را با جدیت بیشتری ادامه داد و با گسترش آن از سال ۱۳۸۷ تاکنون توانسته خدمات آموزشی تخصصی در قالب های مختلف، زیر نظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه نماید. همچنین این مجموعه به عنوان نماینده دانشگاه در قرارداد های مربوطه آن بوده و فعالیت در زمینه های آموزشی فوق برنامه در دانشگاه تنها زیر نظر این شرکت برگزار می گردد.

اعضا شرکت

مدیـــــر عامل

هیئت مدیره

همکاران

اساسنامه شرکت

اطلاعات ثبتی شرکت

 • نام شرکت: شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  
 • شناسه ملی:
 • 10102355396
 •  
 • کداقتصادی:
 • 411133366884
 •  
 • شماره ثبت:
 • 193626
 •  
 • تاریخ تاسیس:
 • 1381/08/02
 •  
 • کدپستی:
 • 1591634311

صورت های مالی سال 1401