شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرم ثبت نام سهامداران جدید
شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه امیرکبیر

همکاران محترمی که علاقمند به عضویت در این شرکت می باشند مقتضی است فرم ذیل را تکمیل و نسبت به واریز مبلغ 60/000/000 ریال بابت علی الحساب خرید سهام و عضویت در وجه حساب 4638394013 نزد بانک ملت بنام تعاونی اساتید و کارکنان اقدام نموده و اصل فیش واریزی همراه با کپی کارت ملی به این شرکت ارسال نمایند.

فرم ثبت نام اطلاعات اعضاء شرکت تعاونی اساتید و کارکنان دانشگاه امیرکبیر

لطفا برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید