شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امين كاوندی
طراحي تاسيسات ساختماني، حرارتي، برودتي و تهويه مطبوع و HVAC / محاسبه بارهاي برودتي و حرارتي و انتخاب تجهيزات گرمايشي و سرمايشي با نـرم افزار Carrier / تحليل المان محدود و مدلسازي قطعات مكانيكي با نرم افزار ABAQUS / طراحي تاسيسات مكانيكي و موتورخانه با نرم افزار Revit
AutoCAD 100
Revit 100
Abaqus 100
Carrier 100
Autodesk Inventor 100
Zencrack 100
Elit 100