شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میثم محمدعلی
دکتری مهندسی مکانیک دارای مدرک مدیر پروژه حرفه ای PMP از انجمن مدیریت پروژه (آمریکا) PMI دارای مدرک اسکرام‌ مستر حرفه ای PSM در حوزه مدیریت پروژه چابک عضو انجمن مدیریت پروژه PMI مدرس دوره های مدیریت پروژه ۱۳ سال سابقه مدیریت پروژه در پروژه های صنعتی و مدیریت دفتر مدیریت پروژه PMO مشاوره و پیاده سازی استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه و دفتر مدیریت پروژه PMO
مدرس دوره های مدیریت پروژه 100
۱۳ سال سابقه مدیریت پروژه در پروژه های صنعتی 100
مدیریت دفتر مدیریت پروژه PMO 100
مشاوره و پیاده سازی استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه 100