شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید علیرضا علوی
مدیر ارشد فنی CTO متعهد و حرفهای هستم که تجربهی چندین سال در صنعت فناوری و توسعه نرم افزار را برای بهبود عملکرد سازمانها به ارمغان آوردهام. توانایی برنامه ریزی، رهبری و تیمسازی مؤثر جزء قابلیتهای اصلی من است. با داشتن دانش گسترده در زمینه ی فناوری های پیشرفته از جمله Data Big ،Computing Cloud و AI، منتوانسته ام به شرکت ها در ارائه ی راهکارهای نوین و بهینه کمک کنم. هدفم ایجاد درگاهی است که نقطه قوت سازمانها را در بهره وری و نوآوری تقویت کند.
مدیر ارشد فنی CTO 100
سرپرست و مشاور فنی 100